Minden kezdőrúgás egy újabb élmény

2021. október 7 – november 3.

Mechanizmus

1.
Vásárolj bármely magyarországi áruházban Heineken vagy Heineken 0.0 terméket legalább 999 Ft értékben.
2.
Regisztrálj és töltsd fel a vásárlást igazoló blokk adatait 2021. november 3-ig!
3.
Ha neked kedvezett a szerencse, vedd át a nyereményed!

Nyeremények

Résztvevő termékek

Az egyes LIDL áruházak kínálata eltérő lehet!

Nyertesek

A nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címükön értesítjük. A játékban csak érvényes pályázatok vesznek részt.

1 Heti díj András Mozsár
Napi díj
Budai Antalné
Pribránszki József
Horváthné Pintér Éva
Gyöngyvér Tóth
2 Heti díj Vilim József
Napi díj
Zsár Viktória
Huber Bálint
Madarász Anita
Vilim József
Varga Balázs
Katalin Molnárné Tőkési
3 Heti díj Huber Bálint
Napi díj
Róbert Imre
Schvarcz Béla Csaba
Deák Tamás
Varsányi Gergely
Pintér Richárd
Fehér Andrea
Csaba Láng
Valkócziné Németh Klára
Bengyeszkov Leonyid
Dorogi Gabriella
4 Heti díj Balázs Sándorné
Napi díj
Sándor Révi
Venglovecz László
Kecskés Zsanett
Andorka Klára
MACZÓ LÁSZLÓ
Balogh Zsuzsanna
Kovács-Nagy Zsófia
Fődíj
Budai Antalné

Játékszabályzat

A HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. ÉS A LIDL MAGYAROSZÁG “Heineken UCL Promóció” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. OKTÓBER 7. – NOVEMBER 3.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky By Positive Kft. (Adószám:22698896-2-42, Cg: 01-09-939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) mint lebonyolító (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

A Heineken termékek reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Cg: 08 10 001541; székhely: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1. levelezési címe: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1. (a továbbiakban: „Szervező”) egyúttal a nyereményjátékban regisztráló Játékosok személyes adatainak adatkezelője. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás és az adatfeldolgozási feladatok összessége körében teljeskörűen eljár.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.12 és 2.13 pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

2.1.1. Vásárolj bármely Bármely magyarországi Lidl áruházban egy vásárlás alkalmával legalább 999 Ft-ért Heineken vagy Heineken 0.0 terméket (a továbbiakban: „Termékek”) vásárol, majd…

2.1.2. …elektronikusan pályázik a lidl.heineken.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét és feltölti a Heineken Termékek vásárlását igazoló blokk alján szereplő 9 jegyű AP kódot (például AP123465789), a tranzakciószámot, továbbá a vásárlás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), valamint a megvásárolt Termékeket, végül a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az 1. sz. mellékletet képező adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a Pályázat adatait és annak pontos időpontját.

Ugyanazon blokkal egy Játékos csak egyszer pályázhat. Így amennyiben egy blokkon a minimálisként megkívántnál nagyobb darabszámú megvásárolt promóciós Termék szerepel, beküldése abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.

A résztvevő áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet.

A blokkot, amivel a játékos pályázott, a Játék végétől számított két hónapig (2022. január 3-ig) köteles megőrizni, kérésre bemutatni/átadni.

2.2. A Játékban a következő Termékek vesznek részt:

Márka Méret Kiszerelés EAN kód

 • HEINEKEN 0,33 l Doboz 5998822360165 HEINEKEN 0,5 l Doboz 5998822360189
 • HEINEKEN 6x0,25 l Palack MP 8712000031053
 • HEINEKEN 0.0 0,5 l Doboz 9028800660454
 • HEINEKEN 0.0 0,33 l Doboz 5998818173236

Az egyes LIDL áruházak kínálata eltérő lehet.

2.3. Adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP-kódot vagy vásárlási időpontot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

2.4. A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor. A Játékban kizárólag azok a blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a vásárlás dátuma és a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik és amelyeken a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik.

2.5. Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által átadott blokkon található AP-kódot, valamint a blokkon vagy számlakódon feltüntetett, megvásárolt Termékeket, a vásárlás dátumát és a vásárlás időpontját. Ha a blokkon vagy a számlakódon szereplő adatok nem egyeznek a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy a Termékek és/vagy az AP-kód vagy számlakód és/vagy a vásárlás dátuma és időpontja nem azonosíthatók be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

2.6. A Játékosok a Pályázat során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

2.8. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9. Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját email címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.10. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.11. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

2.12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság, valamint a Szervező és a Lebonyolító azon alvállalkozóinak tisztségviselői és munkavállalói, és megbízottjai, akik a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2.

pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

2.13. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.14. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót és azt elfogadja.

2.15. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban (a továbbiakban) nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.16. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. október 7. nap 0 óra 01 perctől 2021. november 3. nap 23 óra 59 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. NAPI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2021. szeptember 20. napján 10 órakor Sorsolási Bizottság jelenlétében a Játék időtartama tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményre vonatkozóan a Játék teljes időtartama tekintetében összesen 28 (huszonnyolc) darab nyerő időpontot sorsol ki.

Valamennyi napi nyeremény esetében 5 (azaz öt) darab Tartaléknyertes kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Szervező az adott napi nyerőidőponthoz a második legközelebb eső időpontban beküldött Pályázatot feltöltő Játékost tekinti első, a harmadik legközelebb esőt második, a negyedik legközelebb esőt a harmadik, az ötödik legközelebb esőt negyedik és a hatodik legközelebb esőt ötödik Tartaléknyertesnek a napi nyeremény tekintetében.

4.2. HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2021. szeptember 20. napján 10 órakor Sorsolási Bizottság jelenlétében a Játék időtartama tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményre vonatkozóan a valamennyi Játékhét vonatkozásában 1 (egy) db, azaz összesen 4 (négy) darab nyerő időpontot sorsol ki.

Lebonyolító az alábbi Játékhetek tekintetében hirdeti meg a heti nyereményeket:

Első (1.) játékhét: 2021. október 7. 0 óra 01 perc – 2021. október 13. 23 óra 59 perc

Második (2.) játékhét 2021. október 14. 0 óra 01 perc – 2021. október 20. 23 óra 59 perc

Harmadik (3.) játékhét 2021. október 21. 0 óra 01 perc – 2021. október 27. 23 óra 59 perc

Negyedik (4.) játékhét 2021. október 28. 0 óra 01 perc – 2021. november 3. 23 óra 59 perc

4.3. FŐNYEREMÉNY

Lebonyolító a Játék lezárultát követően, 2021.november 8. napján 10 órakor Sorsolási Bizottság jelenlétében a Játék során feltöltött valamennyi érvényes Pályázat közül az 5.1.3. pontban írt nyereményre vonatkozóan összesen 1 (egy) darab nyertes pályázatot sorsol ki.

A heti, és a főnyeremény kisorsolásakor egyidejűleg nyereményenként 3 (azaz három) darab Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a második Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a második Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a harmadik Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak.

4.1. A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.2. Az 5.1.1. és 5.1.2. pontokban meghatározott azonnali napi nyereményeket, a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, a kiválasztott nyereményhez tartozó nyerő időpontot követően a nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, aki korábban regisztrált a Játékra. A heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, a kiválasztott nyereményhez tartozó nyerő időpontot követően a nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos

századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, aki korábban regisztrált a Játékra.

4.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Játék Időtartama alatt nyerő időponthoz kötődő napi nyeremények, továbbá minden játékhéten heti nyeremények, a Játék végén pedig egy főnyeremény kerül kisorsolásra.

5.1.1. napi nyeremények: összesen 28 db, azaz huszonnyolc db

 • 28 db (naponta 1 db) 10 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

5.1.2. heti nyeremények: összesen 4 db, azaz négy db

 • Heineken UEFA CHAMPIONS LEAGUE bőrönd

5.1.3. főnyeremény: összesen 1 (egy) db nyeremény:

 • Dedikált UEFA futball cipő

Az UEFA webshopján (https://store.uefa.com/uk_en/uefa-champions-league/memorabilia/signed.html) aktuálisan elérhető készletből tud választani a fődíj nyertes, maximum 300 font értékben.

Amennyiben a nyeremény kiválasztásának időpontjában nincs a webshopon elérhető dedikált futball cipő, választható helyette más nyeremény az oldalról 300 Font értékben. Amennyiben a pót nyeremény nem éri el a 300 fontot, a különbözet készpénzre nem váltható.

 • A Nyeremény másik Játékosra nem átruházható, készpénzre nem váltható és nem cserélhető. Csere csak a főnyeremény esetében lehetséges (lásd 5.1.3)

 • Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 • Egy Játékos a teljes Játék során legfeljebb 1 (egy) db napi nyereményre (lásd 5.1.1) és legfeljebb 1 (egy) db heti nyereményre (lásd 5.1.2) lehet jogosult. A főnyereményt valamennyi, érvényes Pályázatot benyújtott Játékos megnyerheti, függetlenül attól, hogy korábban nyert-e napi vagy heti nyereményt.

 • Lebonyolító a napi és heti Nyeremények nyerteseit az adott Játékhét lezárultát követő 48 órán belül értesíti a nyertes által a Pályázatkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékos köteles az Értesítés kiküldését követő 72 órán belül visszaigazolni az értesítést, elküldeni e-mailben a nyertes blokk másolatát, illetve megírni a kézbesítési adatokat (cím, átvételre jogosult személy neve, telefonszáma). Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító a 4, pontban foglaltak szerinti újabb nyertest jelöl ki.

 • Nyeremények átadása: A Nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, amely az Értesítés visszaigazolását követő maximum 90 naptári napon belül történik. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a Magyar Posta vagy a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 • A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 • Lebonyolító a nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és a kézbesítési cím részeként megadott település jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 • Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. PANASZBEJELENTÉS

A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, bejelentéseket a heineken@adamsky.hu e-mail címre lehet elküldeni.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4 Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy pályázat közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7 A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

8.8 A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.9 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

8.10 A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

8.11 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2021. szeptember 27.

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

Szervező

Adamsky By Positive Kft.

Lebonyolító

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Ki kezeli az Ön adatait?

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. székhelye: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1 levelezési cím: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1

telefonszám: 99/516-140 e-mail: info@heineken.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalt érinti:

lidl.heineken.hu

Adatfeldolgozó:

Adamsky By Positive Kft.

székhelye: 1062 Budapest Délibáb utca 29. levelezési cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.

e-mail: info@adamsky.hu

 1. Milyen személyes adatot kezelünk?
 • név, e-mail cím
 • lakcím (kizárólag nyertes pályázó esetén)
 • a nyertes játékostól kérjük továbbá a telefonszám megadását a nyeremény eljuttatásának megszervezése céljából

Az adatkezelés célja:

 • A nyereményjáték lebonyolítása, során a nyereményjátékban részt vevő fogyasztók személyes adatainak begyűjtése, tárolása, rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével
 • A nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő személyek által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) valamint
 • Az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal, hogy Ön elektronikusan pályázik tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez.

A nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

Az adatkezelési idő:

A nyeremény átadásáig hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni.

A nyeremény átadását követően:

 • a nyertesek nevét és lakcímét A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8

(Nyolc) évig meg kell őriznünk. Amennyiben nem kívánja megadni személyes adatait, a nyereményt nem tudjuk

átadni. Ebben az esetben újabb nyertest választunk, az Ön személyes adatait pedig a nyereményjáték utolsó napját követő 60 (Hatvan) napon belül megsemmisítjük.

 • A nem nyertes pályázók adatait, valamint a nyertes pályázók e-mailcímét és telefonszámát a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük.

3. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Elsősorban az adatfeldolgozó lebonyolító címén:

Adamsky By Positive Kft.

email: heineken@adamsky.hu

Postai cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.

vagy közvetlenül az adatkezelő címén:

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Cím: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1. e-mail: vevoszolgalat@heineken.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

3.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):

 • az adatkezelő és képviselőjének adatai
 • az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
 • az adatkezelés célja
 • az adatkezelés jogalapja
 • személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
 • külföldi adattovábbítás
 • az adattárolás időtartama
 • érintetti jogok
 • jogorvoslati lehetőségek
 • automatizált döntéshozatal

3.2. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.3. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával?
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

3.4. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

3.5. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

 • Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
 • Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükség van.

3.6. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.) Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

3.7. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.8. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5. Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az Adatkezelő.

6. Adatbiztonság

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.